NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORU právny a verejného obstarávania

(1) Odbor právny a verejného obstarávania riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci odboru.

(2) Oddelenie právne:

a)na základe požiadaviek jednotlivých odborov ŽSK, príp. riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, v rozsahu celej pôsobnosti samosprávneho kraja, pripomienkuje a vypracováva:

  • všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy
  • interné predpisy Úradu ŽSK
  • právne stanoviská a analýzy k závažným materiálom a dokumentom ŽSK
  • návrhy zmlúv
  • materiály na rokovanie zastupiteľstva ŽSK
b) pripomienkuje zákony, vyhlášky, nariadenia a pod. v rámci legislatívneho procesu,
c) zabezpečuje a vykonáva realizácie prijatých uznesení zastupiteľstvom ŽSK na základe požiadaviek jednotlivých odborov (najmä v otázke uzatvárania zmlúv),
d) poskytuje právne poradenstvo pre občanov (bezplatná právna pomoc) vo vymedzenom čase a vecnom rozsahu,
e) poskytuje právne poradenstvo a rieši rôznu právnu problematiku v rámci jednotlivých odborov Úradu ŽSK,
f) na základe zváženia, v prípade potreby, i koná a zastupuje ŽSK v súdnych sporoch, pred štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a pod., a to na základe osobitného písomného poverenia,

g) vykonáva a plní rôzne ďalšie úlohy, ktoré súvisia s právnou problematikou v rozsahu celej pôsobnosti samosprávneho kraja, podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

(3) Oddelenie verejného obstarávania:
a) zabezpečuje verejné obstarávanie dodávok tovarov, služieb a prác potrebných pre činnosť úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
b) koordinuje prípravu a vykonáva činnosti spojené s centrálnym verejným obstarávaním v podmienkach samosprávneho kraja.

c) prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

Kontakt - zamestnanci odboru

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky