Oznam o podmienkach na poskytnutie finančného príspevku 2017

Subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území ŽSK

 

 

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj

oznamuje

podmienky na poskytnutie finančného príspevku subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) oznamuje podmienky poskytnutia finančného príspevku na nasledujúci rozpočtový rok v súlade s ustanovením § 88 ods.4 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienky poskytnutia finančného príspevku sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na základe žiadostí subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2, ktoré je zverejnené na webovom sídle www.regionzilina.sk

V Žiline, dňa 8.02.2017

 

 

 

Ing. Juraj Blanár, v.r.
predseda ŽSK    

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky