Pozvánka na 24. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 24. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

2. mája 2017 (utorok) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 6. marca 2017. 
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2016.
 4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2016.
 5. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie projektov predkladaných v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
 8. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania projektov predkladaných v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia, zameranie Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
 9. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Gymnázia, Školská 837, 027 44 Tvrdošín.
 10. Dodatky k Zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
 12. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2017 ŠPORT a Výzvy č. 2/2017 KULTÚRA.
 13. Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2016/2017.
 14. Správa o aktuálnej situácii Letiskovej spoločnosti, a. s., Žilina.
 15. Správa o činnosti Rozvojovej agentúry ŽSK, n. o. za rok 2016.
 16. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2016. 
 17. Interpelácie.
 18. Rôzne.
 19. Záver.

 

S pozdravom

Žilina 21. apríla 2017

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

 

 

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda        

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky