Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie - zmena termínu konania

Zasadnutie sa bude konať v pondelok 26.2.2017 o 14.00 hodine v klubovni pod kongresovou sálou.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,  ktoré bude 

22. júna 2017 (štvrtok) o 9.30 hodine 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. dverí 428).

 

Program:

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 20. apríla 2017.
3. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017.
4. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
5. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
6. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja,  s. r. o., návrh spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. a návrh spôsobu jej financovania.
7. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
8. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
9. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
10. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy  č. 3/2017 „REGIONÁLNY ROZVOJ“.
11. Návrh na zrušenie Uznesenia 14/22 zastupiteľstva  z 19.decembra 2016 a schválenie medzinárodnej Partnerskej zmluvy Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.
12. Správa o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program  Žilinského samosprávneho kraja pri implementácii RIÚS ŽK na roky 2014 – 2020.
13. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2017.
14. Rôzne.
15. Záver                                                   

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová                    
Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová   

Žilina 16. júna 2017 

 

Ing. Milan Litva v.r.

predseda komisie

 

 Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky