Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 21. júna 2017 o 9.00 hod.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

21. júna 2017 (streda) o 9.00 hodine


v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 19. apríla 2017.
3. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 na úseku sociálneho zabezpečenia.
4. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
5. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
6. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 3/2017 „REGIONÁLNY ROZVOJ“.
7. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2017.
8. Rôzne.
9. Záver.

S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 15. júna 2017

Mgr. Martin Barčík v. r.
predseda komisie   

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky