Materiál na verejné pripomienkovanie

 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č.  302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Úrad Žilinského samosprávneho kraja

zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku  2015/2016 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 27. októbra 2014.

 V zmysle § 8 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Táto lehota končí uplynutím dňa 20. októbra 2014. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Žilina 10. októbra 2014

Adresa:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09  Žilina
email: sylvie.mahutova@zilinskazupa.sk 

o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku  2015/2016 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti.

Príloha č. 1 VZN ..../2014

Počet tried 1. ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory a počet spoločných tried 1. ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné a učebné odbory určený stredným školám v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016

 

Dodatok k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2014 – 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky