Poskytnutia finančného príspevku obci a fyzickej osobe

Podľa § 71 ods. 1 písm. e zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Dodatok k VZN č. 8/2005 pojednáva o možnosti poskytnutia finančného príspevku obci a fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je to v súlade s potrebami obyvateľov ŽSK

Termín podania žiadosti o grant: Termín uzávierky predkladania žiadostí o finančný príspevok je stanovený do konca februára príslušného roku.

Formulár žiadosti o grant - na stiahnutie

E-mail pre podanie žiadosti o grant:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky