Odkazy na dôležité webové sídla


Informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch pre programové obdobie 2014 – 2020:
www.partnerskadohoda.gov.sk
Webové sídlo CKO: www.vicepremier.gov.sk
Informácie o výzvach, žiadostiach o NFP, projektoch: www.itms2014.sk
Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF – ochrana finančných záujmov EÚ: http://www.olaf.vlada.gov.sk/
Certifkačný orgán: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9346
Európska komisia: http://ec.europa.eu/index_sk.htm
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku:
http://ec.europa.eu/slovakia/index_sk.htm
Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj 2014 – 2020:
http://www.hpisahptur.gov.sk/horizontalny-princip-udrzatelny-rozvoj-2014-2020/
Horizontálny princíp rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia:
http://www.gender.gov.sk/diskriminacia/po-2014-2020/gestor-hp/

Riadiace orgány:
Operačný program Výskum a inovácie:
http://www.opvai.sk
Integrovaný regionálny operačný program:
http://www.ropka.sk/sk/irop/
Operačný program Ľudské zdroje:
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/
Operačný program Kvalita životného prostredia:
http://www.op-kzp.sk/
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=949
Operačný program Efektívna verejná správa:
http://www.minv.sk/?opevs
Operačný program Integrovaná infraštruktúra:
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169044
Operačný program Technická pomoc:
http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/
Program rozvoja vidieka:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika:
http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/
Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko: http://www.sk-at.eu/#!novinky/bqi69
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko: http://www.skhu.eu/
Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika: https://sk.plsk.eu/
Operačný program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020:
http://www.huskroua-cbc.net/sk/;
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-enpi-madarsko-slovensko-rumunsko-ukrajina/
Interreg Stredná Európa 2014 – 2020:
http://www.central2014.gov.sk/
Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020:
http://www.danube2014.gov.sk/
Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020:
http://www.economy.gov.sk/10305-menu/141702s
Program medzinárodnej spolupráce ESPON 2020: http://www.espon.eu/
Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020:
http://www.mhsr.sk/interact-iii-2014-2020/141713s
Program URBACT III 2014 – 2020:
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=170738


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.09.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky