Rok 2018

 

15. január 2018
Dňa 11. 01. 2018 sa uskutočnilo v kongresovej sále Úradu ŽSK školenie pre prijímateľov Programu Interreg  V-A Poľsko-Slovensko, na ktorom odznela aj prezentácia činnosti Informačno-poradenského centra pre EŠIF  ŽSK. Koordinátor IPC  predstavil  doterajšiu činnosti IPC a v krátkosti informoval o aktuálnych  výzvach z rôznych operačných programov.

10. január 2018
Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti

Dňa 10.1.2018 bola spustená dlho očakávaná verejná konzultácia k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondov (ERDF, CF, ESF) po roku 2020. Komisia prijala rozhodnutie túto verejnú konzultáciu spojiť aj s ďalšími oblasťami a fondmi, ktoré prispievajú ku kohézii EÚ – EGF, FEAD, EaSI, EURES a SRSP. Tento prístup Komisie môže signalizovať očakávané posilnenie koherencie a synergie medzi jednotlivými fondami EÚ s podobnými cieľmi; určitou indíciou je však aj oddelenie témy „strategická infraštruktúra“ do samostatnej konzultácie. Z hľadiska cieľov EÚ politík konzultácia k súdržnosti teda pokrýva nasledovné 3 ciele: hospodársky udržateľný rozvoj; zamestnanosť, zručnosti a vzdelávanie; sociálna inklúzia. 
Paralelne s touto verejnou konzultáciou Komisia spustila samostatné konzultácie v týchto piatich oblastiach: Investície, výskum a inovácie, SMEs a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita. Pozn.: ku CAP vrátane fondov EAFRD a EMFF bola spustená verejná konzultácia samostatne už na jeseň 2017.
Verejná konzultácia k súdržnosti potrvá do 8/3/2018 a má formu dotazníka so 42 otázkami, ktorý je dostupný na webovej stránke: TU
Príspevok je možné zaslať individuálne alebo za organizáciu. Výsledky verejnej konzultácie Komisia zapracuje do návrhu MFF post-2020 a príslušnej sektorovej legislatívy. Gestorom konzultácie je DG REGIO.

11. január 2018
Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil výzvu č. 38. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc).
Operačný program: Kvalita životného prostredia

10. január 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 6. 4. 2018.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

9. január 2018
Informačné semináre k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností
Termíny a miesto konania:
• v stredu 24. januára 2018 o 10,00 hod. vo veľkej zasadačke č. 402 na 3. poschodí v budove Implementačnej agentúry MPSVR SR, Nevädzová 5, Bratislava 
• v utorok 30. januára 2018 o 10,00 hod. v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice 
• v stredu 31. januára 2018 o 10,00 hod.  v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica 
Operačný program: Ľudské zdroje

9. január 2018
POZVÁNKA - Start-up regionálny workshop v Žiline – AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ?
Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o bezplatnom workshope s názvom START-UP REGIONÁLNY WORKSHOP – AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ? Cieľom stretnutia je podpora a možnosti nadviazania medzinárodnej spolupráce Start up-ov, firiem, inštitúcií v krajinách V4, ktoré prinášajú alebo hľadajú inovácie a inovatívne riešenia. Účastníci získajú poznatky o možných príležitostiach medzinárodnej spolupráce, ako sú: Vyšehradský fond, Horizont 2020, Interreg Central Europe, Cezhraničné programy ako: INTERREG V-A PL-SK, INTERREG V-A SK-HU.
Dátum: 23. január 2018 (utorok) o 10:00 hod. 
Miesto: Banka Žilina - podnikateľské a coworkingové centrum, Legionárska 1, Žilina
Účasť je potrebné potvrdiť do 19.1.2018 na e-mail: .

Prihlásenie online: TU

8. január 2018
• Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
• Pomôcky k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Operačný program: Výskum a inovácie


4. január 2018
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 2.0 na rok 2018
Operačný program: IROP 

2. január 2018
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom Vás srdečne pozýva na školenie pre prijímateľov Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko. ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2018 (štvrtok) o 9:00 hod. v budove Úradu Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina .
Pozvánka

2. január 2018
• VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 2 KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
• VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 3 ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV 
• Dokumenty k výzvam 
Operačný program: Projekty cezhraničnej spolupráce - Fond malých projektov INTERREG V-A SK-CZ

2. január 2018
INFORMAČNÝ SEMINÁR, 18. január 2018, Žilina  o 10:30 hod, Úrad ŽSK  k výzvam zameraným na triedený zber komunálneho odpadu, mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie BRKO  v ostatných regiónoch ( výzva č.33) a v menej rozvinutých okresoch ( výzva č.32) a doplnkovo k výzvam zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov ( výzva č.15) a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov ( výzva č.16). 
• Pozvánka na informačný seminár
• Návratka (prihlásenie)
Operačný program : Kvalita životného prostredia

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky