Rok 2018


22. marec 2018
Prehľad aktuálne vyhlásených a plánovaných výziev, vrátane prehľadne zobrazených termínov uzávierok jednotlivých výziev.
Operačný program: Výskum a Inovácie 

20. marec 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 19.03.2018.
IROP

15. marec 2018
Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.
IROP

14. marec 2018
Integrovaný Regionálny Operačný Program

9. marec 2018
Pozvánka na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II organizované Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
  • v utorok 20. marca 2018 o 12,30 hod. zasadacia miestnosť  č. 403 na 3. poschodí v budove Implementačnej agentúry MPSVR SR, Nevädzová 5, Bratislava
  • v stredu 04. apríla 2018 o 10,00 hod. v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice
  • vo štvrtok 05. apríla 2018 o 10,00 hod.  v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica
V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu . Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania informačného seminára. V predmete e-mailu uveďte „IS BRATISLAVA“, „IS KOŠICE“ alebo „IS BANSKÁ BYSTRICA“. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 
Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu . Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie. 
Operačný program: Ľudské zdroje

9. marec 2018
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 a Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10.
Operačný program Výskum a inovácie

7. marec 2018
• Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.
• Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 3. prioritnej osi Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko

7. marec 2018
Dňa 06. marca 2018 sa uskutočnilo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja školenie „Práca v ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “, ktoré organizovalo Informačno – poradenské centrum pre EŠIF ŽSK v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Školenie prebiehalo formou interakcie účastníkov , t. j. simultánne pracovali v ITMS2014+ podľa navigácie lektora. Cieľom školenie  Účastníkom školenia bola sprístupnená cvičná verzia ITMS2014+ v rámci ktorej si mohli skúšať, cvičiť funkcionalitu ITMS2014+ ako napr. vypracovanie, predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Žiadosti o platbu, Verejného obstarávania, Monitorovanie a pod. Školenia sa zúčastnilo 105  účastníkov.

7. marec 2018
OP ĽZ – aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2018.
Operačný program ľudské zdroje

2. marec 2018
Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2018.
Integrovaný regionálny operačný program

2. marec 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 01.03.2018 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 výzvy
Integrovaný regionálny operačný program

1. marec 2018
Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Operačný program: Výskum a inovácie

1. marec 2018
„Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo 4.0“.
Operačný program: Ľudské zdroje


27. február 2018

Implementačná agentúra MPSVaR  SR vyhlásila výzvu Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II 
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Operačný program: Ľudské zdroje

27. február 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy
Operačný program: Integrovaný operačný program  

26. február 2018
Aktualizácia č. 5  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17
Operačný program: Integrovaný operačný program

26. február 2018
USMERNENIE  č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Operačný program Výskum a inovácie

26. február 2018
USMERNENIE  č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Operačný program Výskum a inovácie

26. február 2018
USMERNENIE  č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
Operačný program Výskum a inovácie

23. február2018
Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “ 

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji, Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Trnavskom samosprávnom kraji a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “  Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dátum:  06. marec 2018 (utorok) o 9:00 hod.
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 1. 3. 2018, 12:00 hod. na e-mail   

22. február 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 21.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.
Integrovaný Regionálny Operačný Program

22. február 2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu pozvánky na informačné semináre k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemyslek procesom verejného obstarávania.
Operačný program: Výskum a inovácie

21. február 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 20.02.2018 a informácie o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.
Integrovaný Regionálny Operačný Program

21. február 2018
Príručka pre prijímateľa, verzia 3.0
Integrovaný Regionálny Operačný Program

20. február 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 16.02.2018 spolu s informáciou o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola.
Integrovaný Regionálny Operačný Program

19. február 2018

Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci programu TRETÍ PROGRAM V OBLASTI ZDRAVIA ( základné informácie k tretiemu programu v oblasti zdravia nájdete na webovej stránke Chafea http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html) dáva do pozornosti nasledujúcu informáciu O VÝZVE NA PREDKLADANIE PROJEKTOV. Aktuálne výzvy na predkladanie projektov na rok 2018 a bližšie informácie k nim nájdete na: http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

Operačný program: Rybne hospodárstvo  

14. február 2018
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: Integrovaný operačný program

14. február 2018
Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzveTest úplnosti ŽoNFP
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15
Operačný program: Výskum a inovácie

12. február 2018
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15. 
Operačný program: Výskum a inovácie

12. február 2018
III. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „ Región Beskydy „  prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia"  a prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania". 
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 13. 4. 2018.
Operačný program:  Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020  

9. február 2018

Integrovaný Regionálny Operačný Program

6. február 2018
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu upozornenie pre žiadateľov ohľadom množiacich sa prípadov podvodného konania.
Operačný program: Výskum a inovácie

5. február 2018
Školenie pre žiadateľov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020
Pozvánka na školenie k predkladaniu Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre štandardné projekty v rámci II. prioritnej osi „Udržateľná cezhraničná doprava (multimodálna doprava)“ a III. prioritnej osi „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“ Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Termín a miesto konania: 15.- 16. februára 2018 o 9:00 hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK
Svoju účasť potvrďte zaslaním priloženej návratky najneskôr do 12.02.2018 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: andrea.cuthova@zilinskazupa.sk 
Pozvánka na školenie 
Návratka 

2. február 2018
Prezentácie na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14
Operačný program: Výskum a inovácie


29. január 2018
Stav finančnej alokácie k uzávierke 4. hodnotiaceho kola výzvy v ZŠ úspešnejší
Operačný program: Ľudské zdroje

25. január 2018
V dňoch 23. a 24. januára 2018 Informačno-poradenské centrum  pre EŠIF ŽSK predstavilo svoju činnosť a aktuálne výzvy na dvoch podujatiach. A to na workshope START-UP REGIONÁLNY WORKSHOP – AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ?, ktorý sa konal v Banke Žilina a na školení k I. výzve v rámci Fondu malých projektov Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

24. január 2018 
Seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Termín konania: 
8. februára 2018 o 10:00 hod. k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
8. februára 2018 o 14:00 hod. k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Miesto konania: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Prihlásenie sa na seminár: TU
Operačný program: Interreg V-A SK – CZ

22. január 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12, podľa územnej príslušnosti k 10.01.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: IROP

22. január 2018
Informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén: Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

Termín a miesto konania:
8. február 2018 / Trnava
13. február 2018  /Banská Bystrica
14.február 2018/ Košice
Operačný program: Výskum a inovácie

19. január 2018
K výzvam zameraným na triedený zber KO, mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO sa konal dňa 18.1.2018 v kongresovej sále v budove ŽSK informačný seminár. Dve predmetné výzvy ( č. 32 a č. 33) odprezentovali a otázky účastníkov seminára zodpovedali zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR.  O aktuálnych výzvach a činnosti IPC informoval koordinátor IPC ŽSK, ďalej so svojimi prezentáciami vystúpili zástupcovia ŽSK programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko a INTERREG V-A SR-CZK.

16. január 2018
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Operačný program:  Interreg V-A SK – CZ 


15. január 2018
Dňa 11. 01. 2018 sa uskutočnilo v kongresovej sále Úradu ŽSK školenie pre prijímateľov Programu Interreg  V-A Poľsko-Slovensko, na ktorom odznela aj prezentácia činnosti Informačno-poradenského centra pre EŠIF  ŽSK. Koordinátor IPC  predstavil  doterajšiu činnosti IPC a v krátkosti informoval o aktuálnych  výzvach z rôznych operačných programov.

12. január 2018
Školenie k I. výzve v rámci Fondu malých projektov Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020
Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o školení  k „ I. výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre malé projekty v rámci „Fondu malých projektov“ Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
Dátum: 24. január 2018 (streda) o 10:00 hod.
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Účasť potvrďte zaslaním návratky najneskôr do 17.01.2018, 12:00 hod. na e-mailovú adresu: 


11. január 2018
Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil výzvu č. 38. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc).
Operačný program: Kvalita životného prostredia

10. január 2018
Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti
Dňa 10.1.2018 bola spustená dlho očakávaná verejná konzultácia k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondov (ERDF, CF, ESF) po roku 2020. Komisia prijala rozhodnutie túto verejnú konzultáciu spojiť aj s ďalšími oblasťami a fondmi, ktoré prispievajú ku kohézii EÚ – EGF, FEAD, EaSI, EURES a SRSP. Tento prístup Komisie môže signalizovať očakávané posilnenie koherencie a synergie medzi jednotlivými fondami EÚ s podobnými cieľmi; určitou indíciou je však aj oddelenie témy „strategická infraštruktúra“ do samostatnej konzultácie. Z hľadiska cieľov EÚ politík konzultácia k súdržnosti teda pokrýva nasledovné 3 ciele: hospodársky udržateľný rozvoj; zamestnanosť, zručnosti a vzdelávanie; sociálna inklúzia. 

Paralelne s touto verejnou konzultáciou Komisia spustila samostatné konzultácie v týchto piatich oblastiach: Investície, výskum a inovácie, SMEs a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita. Pozn.: ku CAP vrátane fondov EAFRD a EMFF bola spustená verejná konzultácia samostatne už na jeseň 2017.
Verejná konzultácia k súdržnosti potrvá do 8/3/2018 a má formu dotazníka so 42 otázkami, ktorý je dostupný na webovej stránke: TU
Príspevok je možné zaslať individuálne alebo za organizáciu. Výsledky verejnej konzultácie Komisia zapracuje do návrhu MFF post-2020 a príslušnej sektorovej legislatívy. Gestorom konzultácie je DG REGIO.


10. január 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 6. 4. 2018.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

9. január 2018
Informačné semináre k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností
Termíny a miesto konania:
• v stredu 24. januára 2018 o 10,00 hod. vo veľkej zasadačke č. 402 na 3. poschodí v budove Implementačnej agentúry MPSVR SR, Nevädzová 5, Bratislava 
• v utorok 30. januára 2018 o 10,00 hod. v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice 
• v stredu 31. januára 2018 o 10,00 hod.  v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica 
Operačný program: Ľudské zdroje

9. január 2018
POZVÁNKA - Start-up regionálny workshop v Žiline – AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ?
Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o bezplatnom workshope s názvom START-UP REGIONÁLNY WORKSHOP – AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ? Cieľom stretnutia je podpora a možnosti nadviazania medzinárodnej spolupráce Start up-ov, firiem, inštitúcií v krajinách V4, ktoré prinášajú alebo hľadajú inovácie a inovatívne riešenia. Účastníci získajú poznatky o možných príležitostiach medzinárodnej spolupráce, ako sú: Vyšehradský fond, Horizont 2020, Interreg Central Europe, Cezhraničné programy ako: INTERREG V-A PL-SK, INTERREG V-A SK-HU.
Dátum: 23. január 2018 (utorok) o 10:00 hod. 
Miesto: Banka Žilina - podnikateľské a coworkingové centrum, Legionárska 1, Žilina
Účasť je potrebné potvrdiť do 19.1.2018 na e-mail: .

Prihlásenie online: TU

8. január 2018
• Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
• Pomôcky k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Operačný program: Výskum a inovácie


4. január 2018
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 2.0 na rok 2018
Operačný program: IROP 

2. január 2018
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom Vás srdečne pozýva na školenie pre prijímateľov Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko. ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2018 (štvrtok) o 9:00 hod. v budove Úradu Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina .
Pozvánka

2. január 2018
• VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 2 KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
• VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 3 ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV 
• Dokumenty k výzvam 
Operačný program: Projekty cezhraničnej spolupráce - Fond malých projektov INTERREG V-A SK-CZ

2. január 2018
INFORMAČNÝ SEMINÁR, 18. január 2018, Žilina  o 10:30 hod, Úrad ŽSK  k výzvam zameraným na triedený zber komunálneho odpadu, mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie BRKO  v ostatných regiónoch ( výzva č.33) a v menej rozvinutých okresoch ( výzva č.32) a doplnkovo k výzvam zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov ( výzva č.15) a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov ( výzva č.16). 
• Pozvánka na informačný seminár
• Návratka (prihlásenie)
Operačný program : Kvalita životného prostredia

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky