VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 3 ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

 

Dňa 22.12.2017 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020

Kód výzvy: 1/FMP/11b/N

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.12.2017

Dátum uzavretia: 28.02.2018

Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: 5.Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

VÝZVA č. 1/FMP/11b/N

Prílohy k výzve:

Prehľad povinných príloh k žiadosti o NFP na malý projekt

Príručka pre žiadateľov a konečných užívateľov, časť pre žiadateľov

Intervenčná logika projektu FMP platná pre 1. výzvy pre investičné priority 6c i 11b


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky