Medzinárodná spolupráca

V zmysle § 5 zákona č. 302/2001 Z.z. (pdf., 95 kB) o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov môže samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie na základe písomnej dohody o spolupráci schválenej nadpolovičnou väčšinou poslancov zastupiteľstva. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

Aktivity Úradu ŽSK v rámci zahraničnej politiky je možné rozdeliť do troch základných oblastí záujmov:

  1. Medzinárodná spolupráca - partnerské regióny
  2. Spolupráca s inštitúciami Európskej únie - Výbor regiónov
  3. Dom slovneských regiónov v Bruseli - stále zastúpenie ŽSK

Uvedené záujmy ŽSK zabezpečuje oddelenie zahraničných vzťahov Úradu ŽSK.  /náplň činnosti oddelenia/

1. Medzinárodná spolupráca - partnerské regióny

Počas prvých rokov existencie sa ŽSK zameral na nadviazanie kontaktov a partnerských vzťahov s regiónmi krajín V4 a z dôvodu svojej geografickej polohy hlavne na susedné regióny v Českej a Poľskej republike. Výsledkom týchto aktivít bolo uzatvorenie dohôd o spolupráci so Sliezskym a Malopoľským vojvodstvom v Poľskej republike, Moravskosliezskym krajom a Zlínskym krajom v Českej republike, Békešskou župou v Maďarsku a Grodnenskou oblasťou v Bielorusku.

  • Sliezske vojvodstvo
  • Malopoľské vojvodstvo
  • Moravskosliezsky kraj
  • Zlínsky kraj
  • Békešská župa
  • Grodnenská oblasť

2. Spolupráca s inštitúciami Európskej únie- Výbor regiónov

Jedným zo základných znakov spolupráce v rámci EÚ, ktorá je pomerne špecifickou v porovnaní s inými formami medzinárodnej spolupráce, je, že členské štáty akceptovali nezávislú existenciu viacerých inštitúcií únie od samotných členských štátov. Tieto inštitúcie tvoria súčasť EÚ ako takej a môžu prijímať rozhodnutia alebo prispievať k rozhodnutiam, ktoré sú právne záväzné pre jednotlivé členské štáty a ich občanov. Troma hlavnými orgánmi EÚ sú Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia. K ďalším patria Súdny dvor Európskych spoločenstiev, Súd prvého stupňa a Európsky dvor audítorov, Hospodársky a sociálny výbor, Európska centrálna banka, európsky ombudsman a Výbor regiónov.

V súvislosti so vstupom SR do Európskej únie 1. mája 2004 došlo k zintenzívneniu aktivít ŽSK a jeho predsedu spojených s presadzovaním regionálnych záujmov v zjednotenej Európe. 

Výbor regiónov

Výbor regiónov je jednou z najmladších európskych inštitúcií. Bol založený Maastrichtskou zmluvou z roku 1992 ako poradné zhromaždenie, ktorého hlavnou úlohou je prezentovať hlasy regiónov EÚ. Založenie Výboru regiónov bolo podnietené dvoma skutočnosťami. Po prvé, približne tri štvrtiny európskej legislatívy je implementovanej na miestnej alebo regionálnej úrovni. Toto oprávňuje miestnych a regionálnych zástupcov podieľať sa na tvorbe a vývoji ďalšej EÚ legislatívy. Po druhé, vytvorila sa priepasť medzi verejnosťou na jednej strane a rozhodovacími procesmi EÚ na strane druhej. Jednou z ciest ako sa mala preklenúť táto priepasť bolo začlenenie miestnych a regionálnych zástupcov do rozhodovacích procesov EÚ.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.01.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky