Informačné dni v regiónoch

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program Žilinský samosprávny kraj s cieľom prispieť k úspešnej realizácii projektov zameraných na revitalizáciu verejných priestranstiev, ktoré sú spolufinancované Európskym spoločenstvom, v súlade s Komunikačným plánom ROP 2007-2013 a Ročným operatívnym plánom na rok 2010 organizoval v mesiacoch máj až jún 2010 pre úspešných žiadateľov/prijímateľov pomoci z ERDF z opatrenia 4.1a – Regenerácia sídiel, samostatne dopytovo orientované projekty informačné dni:

• dňa 27.5.2010 Oravský informačný deň - v Mestskom úrade Námestovo

• dňa 31.5.2010 Kysucký informačný deň – v Kultúrnom dome Obce Krásno nad Kysucou

• dňa 1.6.2010 Liptovsko-Turčiansky informačný deň – v Mestskom úrade Liptovský Hrádok

• dňa 3.6.2010 Hornopovažský informačný deň – v Kultúrnom dome Mesta Bytča

Účastníkom týchto stretnutí bol pracovníkmi odboru SO/RO pre ROP prezentovaný doterajší pokrok v implementácii decentralizovaných opatrení ROP v Žilinskom kraji, jednotlivé fázy implementácie projektov, pravidlá čerpania NFP, ako vypracovať a predložiť žiadosť o platbu a príprava monitorovacích správ projektu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.06.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky