Pracovné stretnutie k tvorbe Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja – oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu

 

V súvislosti s tvorbou strategického dokumentu - RIÚS Žilinského kraja na roky 2014-2020 pre realizáciu investičných priorít Integrovaného regionálneho operačného programu financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja dňa 28.1.2015 uskutočnilo v poradí tretie pracovné stretnutie k oblasti „kultúrny a kreatívny priemysel“ za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR. Na stretnutí sa zúčastnilo takmer 40 zástupcov z významných kľúčových aktérov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Účastníci diskutovali o potenciáli a o najperspektívnejších oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu na území Žilinského kraja, ktoré by najlepšie prispeli k dosiahnutiu cieľov prioritnej osi č. 3 „Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch“ Integrovaného regionálneho operačného programu. 
Riaditeľ odboru SO/RO Ing. Milan Ovseník, ktorý je nominovaným koordinátor pre tvorbu RIÚS na stretnutí vyzval prítomných k aktívnej participácii na príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja tak, aby čo najlepšie zohľadňovala potreby územia a podporou územne a vecne vhodne zvolených investícií prispela k vyváženému územnému rozvoju a skvalitneniu života obyvateľov Žilinského kraja.

 

Prezentácie:

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.02.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky