Pracovné stretnutie k RIÚS pre zástupcov Mestskej funkčnej oblasti mesta Žilina

 

 

V súvislosti so schválením Integrovaného regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014-2020, ktorý schválila Európska komisia dňa 18.12.2014 sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja dňa 26. januára 2015 uskutočnilo pre zástupcov 10 obcí patriacich do funkčnej oblasti mesta Žilina pracovné stretnutie k tvorbe Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja, ktorej súčasťou bude aj Stratégia udržateľného mestského rozvoja Žiliny. 
Pracovné stretnutia boli organizované z pozície koordinátora pre tvorbu RIÚS v spolupráci s koordinátorom pre tvorbu Stratégie udržateľného mestského rozvoja Žiliny. Prítomným sa prihovoril aj podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba, ktorý ocenil úspešnosť ŽSK v čerpaní prostriedkov z EÚ v programovom období 2007-2013 a zdôraznil nutnosť nastavenia nového systému tak, aby umožnil úspešné čerpanie z európskych fondov aj v  programovom období 2014-2020, so zohľadnením nového integrovaného prístupu, ktorý bude aplikovaný prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie. 

Cieľom uvedeného stretnutia bolo informovať štatutárnych zástupcov mestskej funkčnej oblasti mesta Žilina o pokroku pri príprave RIÚS, ako aj o možnosti zúčastniť sa na tvorbe týchto strategických dokumentov.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.02.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky