Pracovné stretnutie k tvorbe RIÚS Žilinského kraja – 7.5.2014

Na úrade Žilinského samosprávneho kraja sa dňa 7. mája 2014 uskutočnilo pracovné stretnutie k tvorbe Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja (RIÚS), ktorá bude súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Stretnutie sa uskutočnilo za účasti zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, ktoré bolo na základe rokovania Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020 dňa 18. 12. 2012 ustanovené ako gestor prípravy IROP.

Na stretnutí sa zúčastnilo 60 zástupcov reprezentatívnych orgánov regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy, regionálnych ZMO, MAS, VSP a ďalších sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na území Žilinského kraja.

Cieľom pracovného stretnutia bolo priblížiť zúčastneným RIÚS, jej obsah a štruktúru, ako aj pokrok, ktorý bol pri príprave tohto dokumentu dosiahnutý.

Konferenciu otvoril predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý ocenil úspešnosť ŽSK v čerpaní prostriedkov z EÚ v programovom období 2007-2013 a vyslovil prianie, aby bolo čerpanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov rovnako úspešné aj v novom programovom období 2014-2020.

Prítomným sa ďalej prihovoril generálny riaditeľ Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Emil Pícha, ktorý stručne predstavil rámec operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, jeho vývin a ďalšie smerovanie. 

Riaditeľ odboru SO/RO Milan Ovseník, ako koordinátor RIÚS pre ŽSK vníma pracovné stretnutie ako začiatok platformy spolupráce. V prezentácii predstavil štruktúru RIÚS, jej prioritné osi, indikatívny finančný rámec IROP, ako i návrh regionálnej alokácie pre RIÚS Žilinského kraja.

K príprave RIÚS bola spustená aj informačná kampaň, ktorá bude trvať do 15. júna zverejnením informačného panelu na regionálnych stránkach internetového denníka SME. Na stránke www.regionzilina.sk je zverejnená anketa, kde môžu respondenti vyjadriť svoj názor na to, čo je potrebné prioritne riešiť v Žilinskom kraji.

Prezentácia

Fotky zo stretnutia


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.05.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky