Prieskum potrieb a priorít pri zabezpečovaní verejných služieb na území Žilinského krajaVážení zástupcovia obcí a miest Žilinského kraja,

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program Žilinský samosprávny kraj technicko-organizačne zabezpečuje prípravu Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014-2020 prostredníctvom tvorby Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja.

Regionálna stratégia bude podkladom pre čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014-2020 smerovanej do  oblasti regionálnej a mestskej dopravy, sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti, vzdelávania (od detských jasieľ po strednú školu a celoživotného vzdelávania), kreatívneho potenciálu regiónu a životného prostredia (v oblasti zásobovania vodou, využitia hnedých plôch a verejnej zelene vrátane prvkov zelenej infraštruktúry).

S cieľom získania informácií priamo od Vás, ako zástupcov miestnej samosprávy o prioritných potrebách pri zabezpečovaní verejných služieb pre obyvateľov Vašej obce / mesta, Žilinský samosprávy kraj pripravil krátky dotazník zameraný na prieskum potrieb jednotlivých miestnych samospráv.

Výsledky dotazníkového prieskumu budú využité pri spracovaní Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá má ambíciu priniesť novú energiu do kraja.

Vyplnený dotazník prosíme zaslať na e-mailovú adresu:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky