Odborné semináre

Žilinský samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, s cieľom napomôcť úspešným prijímateľom NFP pri riadení projektov realizovaných v rámci opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel, samostatne dopytovo orientované projekty a prispieť tak k plynulému a bezproblémovému čerpaniu schválených finančných prostriedkov, organizoval dňa 10. mája 2011 odborné workshopy zamerané na finančné riadenie – administrovanie žiadosti o platbu a na implementáciu projektu – zmeny zmlúv o poskytnutí NFP.

Workshopu sa zúčastnili zástupcovia obcí a miest zo všetkých regiónov samosprávneho kraja ako úspešní prijímatelia pomoci, ktorí pri implementácii svojich projektov už prešli fázou kontroly procesu verejného obstarávania a v tomto období sa pripravujú na podanie žiadosti o platbu. Na pracovnom stretnutí boli prijímatelia pomoci oboznámení so zisteniami, s ktorými sa zamestnanci SO/RO pre ROP pri doteraz realizovaných kontrolách (či už ide o kontroly žiadostí o platbu, dokumentácie verejného obstarávania alebo kontrola na mieste) najčastejšie stretávali a poskytli prijímateľom odporúčania na ich predchádzaniam. Počas diskusie boli prezentované a spoločne riešené individuálne problémy zástupcov obcí a miest, ktoré im vznikli pri realizácii ich projektov. Starostovia obcí, ako prijímatelia, uvítali takúto formu konzultácii, prostredníctvom ktorej môžu diskutovať o problémoch priamo s konkrétnymi zamestnancami SO/RO pre ROP zodpovednými za riadenie a kontrolu príslušných procesov v ich projektoch. Vysoko ocenili možnosť priblíženia riadenia pomoci do regiónu zriadením a fungovaním sprostredkovateľského orgánu pre ROP na Žilinskom samosprávnom kraji. Skutočnosť, že pre neustálu potrebu komunikácie pri realizácii projektu už nemusia merať dlhú cestu do Bratislavy im prináša množstvo ušetreného času, ktorý môžu venovať svojej práci pre rozvoj vlastných obcí a miest.

V súčasnosti SO/RO riadi pomoc z EÚ pre 73 obcí a miest na revitalizáciu ich námestí a centrálnych zón vo forme nenávratného finančného príspevku v sume cca 53 mil. €, ktorých ukončenie je najneskôr v polovici nasledujúceho roka. Doteraz odbor SO/RO pre ROP zadministroval 57 žiadostí o platbu a zabezpečil úhradu takmer 11,5 mil. € na účty prijímateľom miestnej samosprávy.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky