Regionálna konferencia k Regionálnemu operačnému programu

Na úrade Žilinského samosprávneho kraja sa 6. decembra 2010 uskutočnila v poradí druhá Regionálna konferencia k Regionálnemu operačnému programu. Konferenciu zorganizoval Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program ako jeden z odborov Žilinského samosprávneho kraja, ktorý riadi európsku pomoc určenú v rokoch 2007-2013 pre obce a mestá. Na stretnutí sa zúčastnilo 100 zástupcov miest a obcí Žilinského kraja a širokej verejnosti. Cieľom konferencie bolo predstaviteľom obcí a miest so schválenými projektmi zameranými na revitalizáciu svojich centrálnych zón a propagáciu cestovného ruchu priblížiť jednotlivé fázy implementácie projektov, a tak prispieť k väčšej úspešnosti čerpania prostriedkov z Európskej únie v jednotlivých regiónoch Žilinského kraja. Riaditeľ odbor SO/RO pre ROP Ing. Milan Ovseník hovorí: „Vďaka Regionálnemu operačnému programu máme 74 úspešných obcí a miest, ktoré upravujú svoje centrálne zóny vo výške nenávratného finančného príspevku cca 55 mil. € a rovnako máme 8 schválených projektov, vďaka ktorým sa bude propagovať cestovný ruch v kraji.“

Konferenciu otvoril predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Po privítaní účastníkov konferencie odprezentoval riaditeľ odboru SO/RO pre ROP Ing. Milan Ovseník úvodnú prezentáciu venovanú dosiahnutému pokroku v implementácii decentralizovaných opatrení Regionálneho operačného programu zameraných na vybavenosť územia, rovnako načrtol pohľad na doterajšiu prácu SO/RO pre ROP a jeho smerovanie do budúcnosti. V nasledujúcej časti odzneli príspevky venované jednotlivým fázam implementácie projektov, a to k verejnému obstarávaniu, k správnemu vypracovaniu žiadostí o platbu, príprave monitorovacích správ, a postupom pri zmene projektov. V závere mali prítomní možnosť vidieť fotografie zo zrealizovaných projektov zameraných na rekonštrukciu a budovanie ciest II. a III. triedy, revitalizáciu verejných priestranstiev a podporu propagácie cestovného ruchu vo všetkých regiónoch krajskej samosprávy. „Som rád, že práve vďaka eurofondom môže Žilinský kraj rovnomerne rozmiestňovať pomoc do všetkých svojich regiónoch, zvyšovať tým životnú úroveň kraja a prispievať k jeho úspešnému rozvoju,“ dodáva Ing. Milan Ovseník.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky