Sprievodné podujatie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, oblasť podpory 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Sprievodné podujatie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, oblasť podpory 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Dňa 8.4.2010 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizoval odbor SO/RO pre ROP, v súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre decentralizované opatrenie ROP 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, oblasť podpory 3.2b neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu, konferenciu, na ktorej sa stretlo 45 zástupcov samosprávneho kraja, obcí a miest, partnerov združených v klastroch cestovného ruchu a široká verejnosť. Na stretnutí bola zástupcami odboru prezentovaná vyhlásená výzva na podporu a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v regiónoch. Ďalej boli spomenuté príklady miest s vysokým potenciálom cestovného ruchu v zmysle Novej stratégie cestovného ruchu do roku 2013, spôsob vypisovania žiadosti a opisu projektu, a podrobne boli rozobrané aj doklady, ktoré je potrebné pri predkladaní žiadosti doložiť.

Predmetná výzva je vyhlásená na neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu, v rámci ktorých ide o podporu budovania a efektívneho fungovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov a aktivity zamerané na propagáciu regiónov, formou vytvárania informačných, propagačných a marketingových materiálov, či už v tlačenej alebo elektronickej forme. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok, ktorí sa zapoja do tejto výzvy majú možnosť predložiť projekt, na odbore SO/RO pre ROP, ktorý sídli na ŽSK, do 28. mája 2010.

Účastníci stretnutia si odniesli množstvo dôležitých informácií, ktoré im pri písaní projektov budú nesmierne nápomocné. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok majú možnosť nepretržite komunikovať so zástupcami odboru SO/RO pre ROP, či už telefonicky, mailom alebo osobnou návštevou na odbore. Zamestnanci odboru sú im v prípade potreby pripravení pomôcť pri príprave kvalitných a hlavne úspešných projektov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky