Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín

 

SK verzia:

Vedúci partner: Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“)
Partner projektu: Malopoľské vojvodstvo v Krakove/Správa regionálnych ciest v Krakove 

Oprávnené výdavky spoločného projektu: 7 031 006,96 €
Dofinancovanie spoločného projektu: 5 976 315,10 € (85% - Európsky fond regionálneho rozvoja

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.02.01.00-SK-0007/16 bola uzatvorená medzi  Ministerstvom rozvoja a financií Poľskej republiky a Žilinským samosprávnym krajom dňa 11.1.2017. V súlade s rozhodnutím Monitorovacieho výboru č. 50/2016 zo dňa 29. 9.2016 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Slovenská časť projektu:   
  • Celkové oprávnené výdavky: 3 854 488,36 €
  • Dofinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%): 3 276 315,10 €
  • Dofinancovanie zo Štátneho rozpočtu (10%): 385 448,83 €
  • Vklad slovenského partnera - ŽSK (5%) : 192 724,43 € (tzv. spolufinancovanie)
ŽSK bude v rámci investičných aktivít rekonštruovať nasledovné mosty, resp. úseky ciest:
  1. Rekonštrukcia a modernizácia cesty 2. triedy II/520 – dĺžka 0,800 km  (medzi Vitanovou a Hladovkou)
  2. Stabilizácia cesty 3. triedy III/2311: dĺžka 0,126 km (vo Vitanovej).
  3. Rekonštrukcia a modernizácia 2 mostov na ceste II/520 (pri obci Vitanová a pri hraničnom prechode Suchá hora),
  4. Rekonštrukcia a modernizácia 3 mostov na ceste III/2311 (medzi obcami Vitanová a Oravice),
  5. Rekonštrukcia a modernizácia 1 mosta na ceste II/584-010 (pri obci Zuberec).
Realizácia projektu prispeje k prepojeniu dôležitých dopravných uzlov na poľskej strane (Zdrój, Zakopané, Nový Targ a Jablonka) i slovenskej strane (Tvrdošín, Trstená a Zuberec) s diaľničnou sieťou A4 v Malopoľsku a D1 v Žilinskom kraji. Vďaka tejto investícií sa skráti čas dojazdu z hore uvedených miest a obcí nachádzajúcich sa na na oboch stranách hranice do medzinárodnej dopravnej siete európskeho významu TEN-T. Zároveň sa zlepší pohodlie jazdy aj bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov cezhraničného územia.

Termín ukončenia investícií spoločného projektu: máj 2018.
__________________________________________________________________

PL wersja:
Tytuɫ wspólnego projektu:

POPRAWA DOSTEPU DO SIECI TEN-T POPRZEZ MODERNIZACJE DRÓG OBSZARU PODHALA I POWIATU TVRDOŠÍN


Partner Wɫodący: Żyliński Kraj Samorządowy

Partner Projektu: Województwo Maɫopolskie w Krakowie/Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Wartość wspóɫnego projektu: 7 031 006,96 €
Wartość dofinansowania wspóɫnego Projektu: 5 976 315,10 € (85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    

Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-SK-0007/16 byɫa podpisana mędzy Ministerstwem Rozwoju i Finansów a Żylińskim Krajem Samorządowym. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 50/2016 z dnia 29 września 2016 r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia połączeń węzłów drugo i trzeciorzędowych takich jak Rabka Zdrój, Zakopane, Nowy Targ i Jabłonka po polskiej stronie i węzłów trzeciorzędnych jak Twardoszyn i Trzciana po stronie słowackiej z drogami głównymi tj. autostradą A4 w Małopolsce i autostradą D1 w Żylińskim Kraju Samorządowym. Dzięki tej inwestycji skróci się czas dojazdu między wyżej wymienionymi miejscowościami i drogami należącymi do sieci TEN-T. Poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Realizacja projektu spowoduje wyeliminowanie „wąskiego gardła”.

Okres realizacji  inwesticji Projektu wynosi: 
rozpoczęcie - 01.02.2017 r. 
zakończenie - 31.05.2018 r.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky