Udeľovanie ocenení ŽSK

Žilinský samosprávny kraj v zmysle § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydal Všeobecné záväzné nariadenie č. 28/2012 o udeľovaní ocenení ŽSK

CENA ŽSK

  • Cenu ŽSK ako najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom môže udeliť Zastupiteľstvo ŽSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena ŽSK a Slovenska doma aj v zahraničí. 
  • návrhy na udelenie ceny ŽSK (nominácie) môžu podávať: predseda ŽSK, podpredseda ŽSK, poslanci Zastupiteľstva ŽSK, komisie Zastupiteľstva ŽSK, občianske združenia, umelecké a vedecké inštitúcie, iné právnické osoby a obyvatelia ŽSK priamo alebo prostredníctvom  poslancov mestského a miestneho zastupiteľstva miest a obcí ŽSK.
NÁVRH OSOBNOSTI NA OCENENIA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Predseda ŽSK rozhoduje o udelení pamätnej plakety, Litteras Memoriales a záštity predsedu:

PAMÄTNÁ PLAKETA

  • osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu alebo spoluprácu regiónov

LITTERAS MEMORIALES

  • sa udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, obce alebo pri významnom pracovnom, či životnom jubileu alebo za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej oblasti.

ČESTNÁ POCTA  - ZÁŠTITA PREDSEDU ŽSK

  • predseda ŽSK udeľuje čestnú poctu prevzatím záštity nad významnými kultúrnymi, vzdelávacími, športovými, charitatívnymi a inými verejnoprospešnými akciami, ktorých ciele sú v súlade so záujmami kraja, konanými predovšetkým na jeho území a majú regionálny, nadregionálny a medzinárodný charakter.
  • nezakladá nárok na finančné ani iné hmotné výhody, pokiaľ nie je predsedom rozhodnuté inak.

    Od 1.8. 2006 môže organizácia požiadať o udelenie záštity predsedu Žilinského samosprávneho kraja pomocou formulára Žiadosť o udelenie záštity predsedu ŽSK (doc., 63 kB), ktorý pošle poštou na adresu úradu alebo e-mailom na 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.07.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky