Kompetencie odboru školstva ŽSK

Kompetencie odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vo vzťahu k stredným školám a školským zariadeniam upravuje zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A) PRENESENÉ KOMPETENCIE

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v zmysle § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri prenesenom výkone štátnej správy:
1) zriaďuje a zrušuje stredné školy a strediská praktického vyučovania,
2) vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
3) vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
4) na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy poskytuje štát samosprávnemu kraju finančné prostriedky prostredníctvom krajského školského úradu, výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom,
5) v oblasti výchovy a vzdelávania kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, po prerokovaní s príslušným krajským školským úradom vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom,
6) prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie činnosti, stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania,
7) spolupracuje s občami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, odborom školstva príslušného obvodného úradu a inými orgánmi štátnej správy, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami,
8) spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
9) spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania,
10) schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.
11) zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy a školské zariadenia,
12) zabezpečuje priestory a materiálno-technické prostriedky pre výchovno-vzdelávací proces,
13) zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania,
14) vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení, prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad,
15) zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu ku školám sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl.

V zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vykonáva verejnú správu na druhom stupni. Na odbore školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja sa prostredníctvom riaditeľa školy možno odvolať voči uvedeným rozhodnutiam:
a) neprijatie žiaka na štúdium na strednú školu alebo učilište,
b) oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c) oslobodenie žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich časti,
d) umožnenie štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
e) povolenie absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
f) prerušenie štúdia,
g) povolenie zmeny študijného alebo učebného odboru,
h) preradenie žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,
i) povolenie opakovať ročník,
j) uloženie výchovných opatrení,
k) povolenie konať komisionálnu skúšku,
l) povolenie vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
m) priznanie štipendia,
n) určovanie príspevku zákonného zástupcu žiaka na neposkytovanú úhradu žiakovi v škole a v školskom zariadení.

B) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE
Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v zmysle § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri výkone samosprávy:

1) zriaďuje a zrušuje podľa siete
a) základné umelecké školy,
b) jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách,
c) školské internáty,
d) zariadenia školského stravovania,
e) školské hospodárstva a strediská odbornej praxe,
f) strediská služieb školy,
g) školy v prírode,
h) centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja,
i) školské strediská záujmovej činnosti.
2) poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia;
3) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok a) podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok; v školách v prírode podľa počtu detí za uplynulý školský rok; v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok a v zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých žiakov školy alebo skutočných stravníkov alebo vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál b) podľa výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok; v zariadeniach školského stravovania podľa výšky dotácie na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,
4) určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením, v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,
5) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok mesačne jednou dvanástinou, v období rokov 2011 až 2013 poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku podľa písmena d) na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
6) zabezpečuje starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky