Legislatíva

Legislatíva v rezorte školstva

Vyhlášky, metodické pokyny a smernice v rezorte školstva:

Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Vyhláška MŠ SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

Vyhláška MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole

Vyhláška MŠ 291/2004Z. z.ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

Vyhláška MŠ 324/2008Z. z.o základnej umeleckej škole

Vyhláška MŠ 318/2008Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

Vyhláška MŠ9/2006Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Smernica MŠ č.1/2004-E, ktorou sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriadovateľov škôl a školských zariadení pri zaradovaní, vyradovaní alebo zmenách sieti škôl a školských zariadení a pri zriadovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení.

Metodický pokyn 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch 


Zákony v rezorte školstva:

Zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.446/2001 Z. z.o majetku vyšších územných celkov

Zákon č.568/2009 Z. z.o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.85/1990 Zb.o petičnom práve

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 9/2007 - ktorým sa upravuje rozhodovanie riaditeľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení ako vecne príslušných správnych orgánov

VZN 15/2008 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

VZN 19/2009 - o poskytovaní príspevkov a dotácií z vlastných príjmov ŽSK základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení - zrušené VZN č. 27/2011

VZN 27/2011 - o poskytovaní príspevkov základným umelckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriadovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriadovateľom neštátnych základných umelckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území ŽSK.
Úplné znenie VZN 27/2011 - zrušené dňom 31.07.2015

VZN 39/2015 - o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja - nadobúda účinnosť 01.08.2015

Metodický pokyn riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 40/2015 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti.
Metodický pokyn riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2016

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky