Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru sociálnych vecí

Odbor sociálnych vecí riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci odboru.

Odbor najmä:

1) vypracúva návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb a zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území ŽSK,

2) vypracúva návrhy implementácie vládnych národných programov v sociálnej oblasti pre územie ŽSK,

3) vypracúva hodnotiace správy o implementácií národných programov v sociálnej oblasti za ŽSK pre ministerstvá, vypracúva stanoviská v sociálnej oblasti za ŽSK,

4) vypracúva podklady pre pripomienkové konania k návrhom zákonov týkajúcich sa sociálnej oblasti,

5) utvára podmienky na organizovanie a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb obyvateľov územia ŽSK,

6) vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na území ŽSK,

7) vedie evidenciu zariadení zriadených podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele na území ŽSK, poskytuje údaje z evidencie zariadení,

8) kontroluje zariadenia sociálnoprávnej ochrany, oznamuje určenému orgánu počet miest určených na vykonávanie rozhodnutí súdu,

9) vypracúva návrhy na poskytnutie obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe finančného príspevku na vykonávanie opatrení,

10) vypracúva materiály – rozhodnutia v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení, a odkázanosti po zmene stupňa odkázanosti,

11) vypracúva materiály - rozhodnutia v konaniach o zániku odkázanosti na sociálne služby,

12) vypracúva materiály - rozhodnutia v konaniach o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu,

13) vypracúva materiály – rozhodnutia v konaniach o nezapísaní do registra, o zákaze poskytovať sociálnu službu, o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra,

14) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,

15) zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre,

16) zabezpečuje poskytovanie tlmočníckej služby,

17) poskytuje základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje jeho poskytovanie,

18) spracúva návrhy zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

19) spracúva návrhy zmlúv o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle zákona o sociálnych službách,

20) kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum,

21) vykonáva zápis do registra v územnom obvode ŽSK, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vedie register a vykonáva zmeny v registri, predkladá štvrťročne aktualizovaný register ministerstvu,

22) kontroluje úroveň poskytovania sociálnej služby, kontroluje hospodárenie finančným príspevkom na prevádzku,

23) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ŽSK a kontroluje ich plnenie,

24) kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa zákona o sociálnych službách,

25) vedie evidenciu vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej soby na pomoc inej fyzickej osoby, vedie evidenciu rozhodnutí podľa zákona, vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby v územnom obvode ŽSK,

26) predkladá predsedovi ŽSK návrhy na bezodkladné umiestnenia občanov v ohrození života a zdravia do zariadení sociálnych služieb,

27) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, poskytuje štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

28) spracúva návrhy zmlúv na uhrádzanie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,

29) vybavuje podania a sťažnosti vo veciach poskytovania sociálnych služieb a vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

30) vypisuje a vyhodnocuje výzvy na poskytnutie dotácií na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

31) spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

32) vypracúva návrh rozpočtu na úseku sociálneho zabezpečenia, návrhy na úpravy rozpočtu a čerpanie rozpočtu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja ako aj za neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,

33) zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu finančných prostriedkov v príslušnom roku vrátane rozpočtových opatrení v priebehu roka zariadeniam sociálnych služieb v pôsobnosti samosprávneho kraja, vystavuje platobné poukazy pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti a pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,

34) zabezpečuje rozborovú činnosť, kontroluje hospodárnosť a efektívnosť použitia rozpočtovaných finančných prostriedkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti,

35) sústreďuje a rieši požiadavky na strojné investície a hnuteľný majetok OvZP,

36) spracováva záverečný účet za sociálnu oblasť,

37) organizuje športové, kultúrne, záujmové a iné spoločenské podujatia pre občanov, ktorým sú poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

38) vypracúva projekty za oblasť sociálnych vecí pre získanie finančných dotácií z ministerstva a vypracúva návrhy na projekty pre získanie finančných prostriedkov z Eurofondov,

39) zabezpečuje dostupnosť informácií fyzickým osobám o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná,

40) vypracúva rôzne podklady a stanoviská z oblasti sociálnych vecí pre iné odbory Úradu ŽSK a poskytuje im informácie,

41) v spolupráci s Odborom CKJ plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z Európskej únie a iných zdrojov za oblasť sociálnych vecí.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky