Odbor financií

Náplň činností odboru  financií

(1) Odbor financií riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení vedúci oddelení.

(2) Oddelenie rozpočtu a cien

- na úseku rozpočtu najmä:

a) v spolupráci s príslušnými riaditeľmi odborov zostavuje návrh rozpočtu samosprávneho kraja v štruktúre podľa platnej legislatívy,

b) vypracováva návrh rozpočtu za rozpočtové obdobie pre úrad, vykonáva jeho rozpis, kontroluje a vyhodnocuje jeho čerpanie,

c) spravuje a kontroluje rozpočtové prostriedky samosprávneho kraja a vlastného úradu podľa platnej legislatívy,

d) spracováva sumárny rozpočet za odvetvia a úrad,

e) rozpisuje záväzné úlohy, záväzné limity a záväzné ukazovatele rozpočtu samosprávneho kraja v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok,

f) koordinuje zúčtovanie finančných vzťahov za príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,

g) predkladá zastupiteľstvu návrh rozpočtu, návrh na úpravy rozpočtu a čerpanie rozpočtu samosprávneho kraja,

h) zabezpečuje styk úradu s Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“) vo veciach týkajúcich sa predkladania údajov, informácií a podkladových materiálov pre potreby zostavenia štátneho rozpočtu,

i) predkladá návrh rozpočtu samosprávneho kraja na informáciu Národnej rade SR a MF SR,

j) zabezpečuje predkontáciu účtovných dokladov za úrad v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou,

k) otvára limitné oznámenia na vlastné hospodárenie,

l) vykonáva predbežnú finančnú kontrolu účtovných dokladov,

m) spracováva v spolupráci s príslušnými riaditeľmi odborov záverečný účet samosprávneho kraja a predkladá ho na schválenie zastupiteľstvu,

n) navrhuje spôsob zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov,

o) spracováva podklady pre prijatie alebo poskytnutie úverov, predkladá do banky podklady k čerpaniu úveru,

p) organizuje konanie verejných zbierok, ak o jej vykonaní rozhodne zastupiteľstvo a vyúčtováva ich,

q) zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rozpočtovníctva,

r) pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení samosprávneho kraja,

s) spracováva interné predpisy a pokyny,

t) pripravuje podklady na rokovanie finančnej komisie a zastupiteľstva,

u) zabezpečuje realizáciu uznesení zastupiteľstva,

- na úseku cenovom najmä:

plní všetky úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy stanovenej zákonmi a ostatnými vykonávajúcimi predpismi, napr.:

a) určuje maximálne ceny tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v rozsahu ustanovenom z MF SR,

b) zabezpečuje výkon cenovej kontroly a uskutočňuje konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak k porušeniu cenovej disciplíny došlo na území ich pôsobnosti fyzickými osobami a právnickými osobami pôsobiacimi výlučne v ich územnom obvode, alebo ak ide o rozhodnutie o regulácií cien.

(3) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(4) Oddelenie účtovníctva najmä:

a) vedie účtovníctvo v súlade s platnou legislatívou za oblasť účtovníctva,

b) zostavuje mesačné účtovné uzávierky k poslednému dňu mesiaca za úrad,

c) zostavuje štvrťročné účtovné závierky za samosprávny kraj, vyhotovuje výkazy a zabezpečuje ich predloženie na MF SR,

d) v stanovených termínoch predkladá požadované informácie a vybrané údaje o hospodárení kraja,

e) pripravuje účtovné podklady k inventarizácii majetku a záväzkov úradu,

f) vedie účtovnú evidenciu o stave a pohybe majetku, poplatkov, pokút, pohľadávok a záväzkov úradu,

g) vedie evidenciu dodávateľských faktúr,

h) zodpovedá za vedenie a uchovávanie úplných záznamov o všetkých uskutočňovaných finančných operáciách,

i) zabezpečuje metodickú činnosť v oblasti účtovníctva vo vzťahu k riadeným organizáciám a zariadeniam,

j) zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankou,

k) likviduje tuzemské a zahraničné pracovné cesty,

l) vykonáva pokladničnú službu, vedie pokladňu slovenskú a valutovú,

m) spracováva ročné štatistické výkazy za úrad,

n) zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva,

o) koordinuje všetky projekty na odbore financií:

p) zabezpečuje práce finančného riadenia na odbore financií pre projekty z eurofondov:

a. postupuje podľa metodiky systému CKIP,

b. otvára účty pre projekty,

c. účtuje o projektoch v systéme štátnej pokladnice,

q) pripravuje analytické výstupy zo SPINU,

r) spracováva interné predpisy a pokyny,

s) pripravuje podklady na rokovanie finančnej komisie a zastupiteľstva,

t) zabezpečuje realizáciu uznesení zastupiteľstva.

(5) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(6) Odbor financií v spolupráci s odborom centrálnej koordinačnej jednotky plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť týkajúcu sa financií.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky