Odbor zdravotníctva

ODBOR ZDRAVOTNÍCTVA

 

(1) Odbor zdravotníctva plní úlohy vyplývajúce pre samosprávny kraj z prechodu pôsobnosti z orgánov štátnej správy na vyššie územné celky, úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy za oblasť zdravotníctva (zdravotná starostlivosť, jej rozsah a služby s ňou súvisiace a pod.), dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a zdravotným poistením.

(2) Odbor zdravotníctva riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci odboru.

(3) Odbor zdravotníctva najmä:

a) vedie evidenciu existujúcich štátnych, neštátnych, prípadne iných zdravotníckych zariadení,

b) vydáva povolenie na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v súlade s platnou legislatívou,

c) vykonáva dohľad nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a spolupracuje s príslušnou stavovskou organizáciou,

d) zabezpečuje plnenie úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) týkajúcich sa zdravotníctva, spolupracuje s MZ SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu,

e) zriaďuje etické komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, schvaľuje medicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti,

f) určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

g) preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi,

h) zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia,

i) vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,

j) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,

k) určuje obvody pre všeobecných lekárov pre deti a dorast, všeobecných lekárov pre dospelých, pre stomatológov a gynekológov,

l) schvaľuje ordinačné hodiny,

m) kontroluje zoznamy zdravotných výkonov a služieb, 

n) určuje rozpis lekárskej služby prvej pomoci a zverejňuje ho na webovom sídle kraja,

o) rieši problémy a sťažnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a riadi zdravotnícke organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,

p) vydáva rozhodnutia v prípade odvolania platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

q) spracováva stanoviská k odvolaniam rozhodnutí riaditeľov zdravotníckych zariadení,

r) spolupracuje s miestnou štátnou správou pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu CO,

s) spolupracuje so stavovskými organizáciami v zdravotníctve a občianskymi združeniami v regióne,

t) vypracováva návrhy, koncepcie rozvoja priorít zdravotnej starostlivosti v rámci svojej pôsobnosti,

u) spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení a pri vybavovaní podnetov a sťažností občanov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na území samosprávneho kraja,

v) vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi upravujúcimi výkon zdravotníckeho povolania,

w) spolupracuje s odborom financií pri zostavovaní návrhu rozpočtu pre zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti samosprávneho kraja, zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu finančných prostriedkov v príslušnom roku na úseku zdravotníctva,

x) pripravuje podklady pre spracovanie návrhu rozpočtu na príslušný rok, zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v oblasti zdravotníctva,

y) sústreďuje požiadavky na začaté a rozostavané akcie investičného charakteru,

z) spracúva štatistické a ekonomické hodnotenia zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej ŽSK),

aa) pripravuje podklady na rokovanie do komisie zdravotníctva a do Zastupiteľstva ŽSK, 

ab) zabezpečuje agendu súvisiacu s majetkom zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v súlade so zákonom a  Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK,

ac) spracúva podklady k realizácii centrálneho verejného obstarávania pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, spolupracuje s odborom právnym a verejného obstarávania.

(4) Odbor zdravotníctva koordinuje a usmerňuje činnosť humánnej farmácie, najmä:

a) vydáva povolenie na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

b) vykonáva dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti,

c) schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

d) organizuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejných lekárňach,

e) vykonáva kontrolu vo verejných lekárňach, v pobočkách lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,

f) zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z trhu alebo z prevádzky,

g) rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,

h) kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na svojom území,

i) spracúva sumarizáciu omamných a psychotropných látok všetkých lekární v kraji pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR.

(5) Odbor zdravotníctva sa podieľa na príprave a realizácii projektov z fondov Európskej únie a v spolupráci s odborom centrálnej koordinačnej jednotky plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov za oblasť zdravotníctva.

(6) Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku zdravotníctva ustanovuje lekára samosprávneho kraja, farmaceuta samosprávneho kraja a sestru samosprávneho kraja. Farmaceut plní úlohy na úseku humánnej farmácie. Sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku ošetrovateľskej starostlivosti


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.06.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky